Projekti

Projekta līgums: Nr.2019/LV/NVOF/DAP/056

EMOCIONĀLI INTELIĢENTAS SABIEDRĪBAS VEIDOŠANA CAUR ZINĀŠANĀM UN RŪPĒM PAR DZĪVNIEKIEM

Projekta periods:  01.01.2019. - 31.10.2019.

Projekta galvenie mērķi, aktivitātes, sagaidāmie rezultāti un mērķa grupas ir:

1) Stiprināt Biedrības darbību brīvprātīgā darba veikšanā, turpinot brīvprātīgo darbu ar jau esošiem (uz 2019.gada janvāri 7890 brīvprātīgo) un jauniem brīvprātīgajiem (tiks piesaistīti 900 līdz 1000 iedzīvotāji), sadarbojoties ar sociālās atstumtības riska grupām (provizoriski patversmi apmeklēs 150 līdz 200 iedzīvotāji);

2) Iesaistīties pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā un attīstībā, līdzdarbojoties valsts pārvaldē un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesos, kas saistīti ar dzīvnieku aizsardzību;

3) Izstrādāt vadlīnijas bērnu emocionālās inteliģences un cilvēcības izaugsmei, nosūtīšanai pašvaldībām un iesniegšanai Izglītības un zinātnes ministrijā, iekļaušanai mācību saturā, lai ilgtermiņā mazinātu pamesto un klaiņojošo dzīvnieku problēmu Latvijā;

4) Izstrādāt vadlīnijas par augstas labturības principiem Latvijas dzīvnieku patversmēm, nosūtīšanai dzīvnieku aizsardzības organizācijām;

5) Organizēt cilvēcības stundas (15-20) ar mērķi izglītot bērnus (300 līdz 500), no 6 līdz 13 gadu vecumam, kuri patstāvīgi paši vēl nevar iesaistīties brīvprātīgajā darbā;

6) Sociālos tīklos visa projekta periodā publicēt stāstus par patversmes dzīvniekiem, to ātrākai nonākšanai mājās;

7) Noorganizēt 1 labdarības pasākumu Biedrības “Dzīvnieku pansija Ulubele” atbalstam (plānots, ka uz pasākumu ieradīsies 200 iedzīvotāji).

Projektu plānots īstenot visā Latvijas teritorijā 10 mēnešu garumā.

 

 

Projekta līgums Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/056

PILNVEIDOJIES PATS UN IEDVESMO SIRDS DARBIEM CITUS!

Projekta periods:  01.01.2018. - 31.10.2018.

Biedrības "Dzīvnieku pansija Ulubele" projekta vispārējais mērķis ir īstenot dažādas sabiedrības līdzdalības formas, gan  pašai īstenojot līdzdalību, gan mērķa grupu iesaistot līdzdalībā.

Projekta tiešais mērķis – turpināt popularizēt brīvprātīgo darbu, t.sk. piesaistot jaunus brīvprātīgos (īpaši jauniešus); sadarboties ar citu nozaru NVO, veicinot aktivitāšu dažādību, kurās iesaistīt mērķa grupu; veicināt ziedošanas kultūras attīstību; līdzdarboties valsts pārvaldē un pašvaldībās lēmumu pieņemšanas procesos, kas saistīti ar dzīvnieku aizsardzību.

Projekta aktivitātes, sagaidāmie rezultāti un mērķa grupas:

1) Biedrības darbības atbalsts (darbības nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma piesaistes aktivitātes, Biedrības mājas lapas pilnveidošana, Personības izaugsmes un komandas saliedēšanas treniņi darbiniekiem un pastāvīgiem brīvprātīgiem);

2) sabiedrības iesaiste līdzdalībā (ap 800-1000 jaunu brīvprātīgo piesaiste brīvprātīgā darba veikšanā; sadarbība ar sociālās atstumtības riska grupu intereses pārstāvošām 10 NVO, to klientu iesaiste brīvprātīgā darbā un sabiedriski derīgās aktivitātēs);

3) Biedrības līdzdalība valsts pārvaldē un pašvaldībās (līdzdalība tiesību aktu pilnveidē dzīvnieku aizsardzības un labturības nozarē; dalība Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvajā padomē; Vadlīnijas publiskā iepirkuma organizēšanai klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontroles jomā pašvaldībām).

Projekta periods ir 10 mēneši. Projekta teritorija ir visa Latvija, izņemot – brīvprātīgais darbs, talka dzīvnieku patversmē – kas tiks īstenotas dzīvnieku patversmes atrašanās vietā Stopiņu novadā, iesaistot interesentus no dažādiem Latvijas novadiem.


Projekta numurs: 16-04-AL25-A019.2201-000005

CEĻŠ UZ ULUBELI

Projekta periods: 27.12.2016. - 26.12.2018.

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir piebraukšanas/piekļūšanas iespējas nodrošināšana - ceļa izveide apmēram 800 m garumā, savienojot autoceļu P4 ar dzīvnieku patversmi "Ozolaine" teritorijā, Līči, Stopiņu novadā.

Šis ceļš ir vitāli nepieciešams ērtai piekļuvei dzīvnieku patversmes vajadzībām. Biedrībai noslēgts nomas līgums par teritorijas 9,12 ha platībā izmantošanu dzīvnieku patversmes vajadzībām uz 50 gadiem (līdz 2065.gadam). Projekta mērķis veicinās MK 13.10.2015.g. noteikumu Nr.590 2.2.apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanu: palielinās vietas potenciālu un pievilcību, vienlaikus sekmējot sabiedrības iesaistīšanos teritorijas attīstībā, sabiedriskā labuma darbībā.

Sabiedrību interesē dzīvnieku patversmes darbība un iespējas līdzdarboties, iesaistīties. Ceļa kvalitāte būtiski uzlabos dzīvnieku patversmes pieejamību un sasniedzamību. Rīgas tuvums (tikai 16 km no Rīgas centra) ir priekšnoteikums rīdzinieku interesei par aktīvās atpūtas iespēju dzīvnieku patversmē (pastaigas ar patversmes suņiem pa mežu), bet ērtākā piekļūšana ir ar automašīnu. Tāpēc ceļa kvalitātei ir liela nozīme ne tikai dzīvnieku patversmes darbības nodrošināšanai, bet arī sabiedrības piekļuvei. Bez tam, tas uzskatāms par svarīgu sākuma posmu tālākās ilgtermiņa aktivitātes - Ulubeles Atbildības parka veidošanā.

Parks paredzēts kā apmeklētājiem un brīvprātīgajiem videi draudzīga vieta, kur iegūt brīvprātīgā palīga prasmes, aktīvi darbotos kopā ar kolēģiem, draugiem vai ģimeni. Parku iecerēts veidot stādot kokus, izveidojot takas, iekārtojot sporta un atpūtas laukumus. Kvalitatīva ceļa izbūvei ērtai piekļūšanai un turpmāko aktivitāšu un attīstības nodrošināšanai ir izšķiroša nozīme.

Projekta numurs: 17-04-AL25-A019.2201-000004

Atbildības parks ULUBELE

Projekta periods:  03.11.2017.- 09.10.2018.

Projekta mērķis: Projekta virsmērķis ir radīt priekšnosacījumus sabiedrības iesaistīšanai aktīvā atpūtā un sabiedriskā labuma darbībā, izveidojot Atbildības parku Stopiņu novadā, Līči, "Ozolaine" teritorijā, vienlaikus veicinot vietējā dabas, sociālā un cilvēku kapitāla ilgtspējīgu izmantošanu; dažādojot sabiedriskās aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem; attīstot vietas potenciālu un pievilcību jaunu integrētu tūrisma, aktīvās atpūtas un sabiedriskā labuma darbības pakalpojumu radīšanai.

52% aptaujāto dzīvnieku patversmes apmeklētāju atzinuši, ka izmantotu citas atpūtas iespējas teritorijā gan apvienojot ar brīvprātīgo darbu patversmē, gan vienkārši atpūtai, no piedāvātajiem veidiem lielākais atbalsts ir labiekārtotām piknika vietām un velomaršrutam, atzinīgi novērtēta arī orientēšanās maršruta ideja meža takās  Minētajā teritorijā biedrībai ilgtermiņa nomā ir 9,12 ha zemes (meža).

Virsmērķa sasniegšanai projekta ietvaros plānotais mērķis ir atbildības parka izveide, t.i., teritorijas labiekārtošana iedzīvotāju aktīvās atpūtas vajadzībām: izstrādāta teritorijas karte, uzstādītas informatīvās zīmes, norādes; izstrādāts maršruts; izveidota atpūtas vieta dzīvnieku patversmes apmeklētājiem, brīvprātīgajiem palīgiem.

Ar projekta īstenošanu tiks sasniegts, ka dzīvnieku patversmes apmeklējums būs lietderīgāks un efektīvāks, tiks radīta pievilcīgāka vide apmeklētājiem un brīvprātīgiem palīgiem. Atbilstoši SVVA stratēģijas 1.1.1.punkta secinājumam, ka "teritorijā aizvien vēl var runāt par "mācību taku" un aktīvās atpūtas tūrisma potenciālu" (īpaši akcentējot aktīvo atpūtu dabā) projekta mērķis vērsts uz atbildīgas, informētas sabiedrības un aktīvas atpūtas potenciāla īstenošanu. Atbildības parka izveide un iekārtošana ir viens no posmiem tālākai izglītojošas programmas izstrādei un attīstībai.