Projekti

Projekta Nr.  AIF/2020/SDK/32

EMPĀTIJA, IZPRATNE UN KVALIFIKĀCIJA - BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PAMATNOSTĀDNES

Projekta periods:  01.09.2020. - 31.08.2022.

Jēgpilns brīvprātīgais darbs + informēta, izglītota sabiedrība + aktīva līdzdarbība valsts pārvaldē = pilsonisko aktivitāšu ilgtspēja un kvalitāte

Projekta mērķis ir pilsoniskajās aktivitātēs sasniegt tādas pamatvērtības kā ilgtspēju un kvalitāti. Biedrība, darbojoties dzīvnieku aizsardzības nozarē, pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju un kvalitāti redz jēgpilnā brīvprātīgajā darbā, informētā un izglītotā sabiedrībā un aktīvā līdzdarbībā valsts pārvaldē. Jo, mūsuprāt, dzīvnieku aizsardzība sākas ar sakārtotu vidi - pilsētvidi, normatīvo vidi, katra indivīda emocionālo vidi. Projekta ietvaros Biedrība plāno attīstīt kvalitatīvu un jēgpilnu brīvprātīgo darbu, kā arī apkopot savu ilggadējo pieredzi Vadlīnijās, kas noderēs citām NVO, īpaši, kas darbojas dzīvnieku aizsardzības nozarē. Kā īpaša mērķgrupa projekta aktivitātēs tiks iesaistīti arī bērni - mūsu nākotne - Cilvēcības stundiņās bērni attīsta emocionālo inteliģenci, kas būs labs pamats viņu turpmākām pilsoniskām aktivitātēm. Otra īpašā mērķgrupa ir sociālās atstumtības riskam pakļautās personas - šīm personām ir vieglāk atvērties pilsoniskām aktivitātēm, ja to mērķis ir palīdzība vājākiem, t.i., dzīvniekiem.

Projektā plānots īstenot 12 aktivitātes:

 1. Brīvprātīgā darba organizēšana un koordinēšana;
 2. Sociālās atstumtības riska personu interešu aizsardzības NVO sadarbības veicināšana;
 3. Dzīvnieku aizsardzības NVO sadarbības veicināšana;
 4. Publiskais pasākums – Atvērto durvju dienas Ulubelē;
 5. Semināru cikls “Labs saimnieks – humāns un empātisks cilvēks”;
 6. Līdzdalība valsts pārvaldē;
 7. Vadlīniju izstrāde;
 8. Tiešsaistes reģistrācijas formas;
 9. Biedrības darbinieku un pastāvīgo brīvprātīgo palīgu apmācības;
 10. Tiešsaistes ziedojumu forma;
 11. Sabiedrisko attiecību aktivitātes;
 12. Cilvēcības stundu organizēšana un koordinēšana

Biedrība aktīvi īsteno pilsoniskās iniciatīvas, piedalās publiskos pasākumos, kā arī ir atvērta sabiedrībai. Galvenais mērķis ir panākt valstī situāciju, kad dzīvnieku patversmes nebūs vajadzīgas, kad būs augsts sabiedrības atbildības līmenis, kad dzīvnieku aizsardzības iniciatīvās iesaistīsies ne tikai NVO, bet katrs indivīds. Projekta aktivitātēs iesaistītās personas būs informētas par daudzveidīgajiem veidiem un iespējām, kādās katrs personīgi var ietekmēt politiskos un tiesiskos procesus valsts un pašvaldību līmenī savu iespēju ietvaros. Tādējādi pilsoniskuma apziņa ir nevis uzspiesta, bet kļūst pašsaprotama un viegli attīstāma.

 

Biznesa projekts Nr.  SU000058

ČETRAS ĶEPAS - AR DZĪVNIEKA LABTURĪBU UN CILVĒKU IZGLĪTOŠANU SAISTĪTU PAKALPOJUMU ATTĪSTĪŠANA SOCIĀLAJĀ UZŅĒMUMĀ ULUBELE

Projekta periods:  22.10.2020. - 22.06.2022.

Projekta mērķis:

Veicināt sabiedrības izglītotību un dažādu pakalpojumu pieejamību dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā, veidojot Ulubeles Atbildības parku, kurš kalpos kā sociāls un izglītojošs parks cilvēku labvēlīgākai saskarsmei ar dzīvniekiem. Piedāvāt kvalitatīvus, dzīvnieku īpašniekiem pieejamus dzīvnieku rehabilitācijas, viesnīcas, friziera, veterinārmedicīniskos un adopcijas komplektu pakalpojumus.

Patversmēs uzņemtajiem dzīvniekiem, no pašvaldību līdzekļiem tiek finansētas tikai pirmās 14 uzturēšanās dienas, sākot no 15. dienas viss ir atkarīgs no līdzcilvēku atbalsta. Lai ilgtermiņā nodrošinātu patversmes pamatdarbības finansiālo neatkarību ir dibināts sociālais uzņēmums ar mērķi veikt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā.

Mērķis - nostabilizēt patversmes darbību uz "četrām kājām" jeb četriem piedāvātajiem pakalpojumiem:

1) Sociālā veterinārmedicīnas un rehabilitācijas klīnika;

2) Dzīvnieku viesnīca un kinologa pakalpojumi;

3) Vasaras dienas nometnes bērniem;

4) Dzīvnieku barības un adopcijas komplektu tirdzniecība.

Ulubeles saimnieciskās darbības ietvaros piedāvātie pakalpojumi - veterinārmedicīna, rehabilitācija, dzīvnieku viesnīca un preču tirdzniecība (dzīvnieku barība un adopcijas komplekti), sabiedriskā labuma jomā primāri ļaus sniegt kvalitatīvus un ērti pieejamus pakalpojumus un preces maznodrošināto, trūcīgo, pensionāru un bezpajumtnieku, kā arī daudzbērnu ģimeņu dzīvniekiem, par īpaši draudzīgām cenām. Ieviestie pakalpojumi arī turpmāk ļaus realizēt “no kill shelter” politiku ar aicinājumu netērēt nodokļu maksātāju naudu dzīvnieku eitanāzijai, bet ļaujot dzīvniekiem dzīvot un tikt adoptētiem.

Papildus tam ar izglītošanas pasākumiem tiks veicināta iecietīga, emocionāla inteliģenta bērnu un jauniešu paaudze, kā arī izglītības iestādes vai organizācijas, kas piedalīsies Ulubeles Vasaras dienas nometņu pasākumos, iegūs zināšanas par dzīvnieku aizsardzības jomu, dzīvnieku patversmes darbību, atbildīga saimnieka ABC u.c. informāciju atbildīgai un ētiskai attieksmei pret dzīvniekiem un vidi.

Pakalpojumu attīstība ļaus nodrošināt patversmes pamatdarbības finansiālu neatkarību, savukārt ienākumi no ziedojumiem, citiem projektiem tiks novirzīti kvalitatīva brīvā laika pavadīšanai un infrastruktūras uzlabošanai pansijas teritorijā, attīstot Latvijā vēl nebijušu konceptu par dzīvnieku patversmi kā ģimenes brīvdienu parku, kurā pavadīt laiku ar ģimeni, darboties ar savu mājdzīvnieku, mijiedarboties ar patversmes iemītniekiem un ērti saņemt dzīvniekiem nepieciešamos pakalpojumus. Ilgtermiņā vairāk nekā 9 ha lielo pansijas teritoriju plānots labiekārtot par aktīvās atpūtas un ģimenes kvalitatīva laika pavadīšanas vietu, kurā izveidotas dabas un šķēršļu takas, iekārtotas piknika vietas un ēdināšanas zona ar kafejnīcu, darbojas radošās darbnīcas bērniem, ir pieejams suņu treniņu laukums un citas aktivitāšu teritorijas. Iecere paredz attīstīt Atbildības parku, kas kalpos par paraugu draudzīgām attiecībām starp cilvēku un dzīvnieku.

 

Projekta realizēšanai Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele" ir izveidojusi Sociālo uzņēmumu SIA "Sociālais uzņēmums Ulubele".

SIA "Sociālais uzņēmums Ulubele"

Reģ. Nr. 41203069534

PVN Reģ. Nr. LV41203069534

Adrese: "Ozolaine", Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118

Projekta līgums: Nr.2019/LV/NVOF/DAP/056

EMOCIONĀLI INTELIĢENTAS SABIEDRĪBAS VEIDOŠANA CAUR ZINĀŠANĀM UN RŪPĒM PAR DZĪVNIEKIEM

Projekta periods:  01.01.2019. - 31.10.2019.

Projekta galvenie mērķi, aktivitātes, sagaidāmie rezultāti un mērķa grupas ir:

1) Stiprināt Biedrības darbību brīvprātīgā darba veikšanā, turpinot brīvprātīgo darbu ar jau esošiem (uz 2019.gada janvāri 7890 brīvprātīgo) un jauniem brīvprātīgajiem (tiks piesaistīti 900 līdz 1000 iedzīvotāji), sadarbojoties ar sociālās atstumtības riska grupām (provizoriski patversmi apmeklēs 150 līdz 200 iedzīvotāji);

2) Iesaistīties pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā un attīstībā, līdzdarbojoties valsts pārvaldē un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesos, kas saistīti ar dzīvnieku aizsardzību;

3) Izstrādāt vadlīnijas bērnu emocionālās inteliģences un cilvēcības izaugsmei, nosūtīšanai pašvaldībām un iesniegšanai Izglītības un zinātnes ministrijā, iekļaušanai mācību saturā, lai ilgtermiņā mazinātu pamesto un klaiņojošo dzīvnieku problēmu Latvijā;

4) Izstrādāt vadlīnijas par augstas labturības principiem Latvijas dzīvnieku patversmēm, nosūtīšanai dzīvnieku aizsardzības organizācijām;

5) Organizēt cilvēcības stundas (15-20) ar mērķi izglītot bērnus (300 līdz 500), no 6 līdz 13 gadu vecumam, kuri patstāvīgi paši vēl nevar iesaistīties brīvprātīgajā darbā;

6) Sociālos tīklos visa projekta periodā publicēt stāstus par patversmes dzīvniekiem, to ātrākai nonākšanai mājās;

7) Noorganizēt 1 labdarības pasākumu Biedrības “Dzīvnieku pansija Ulubele” atbalstam (plānots, ka uz pasākumu ieradīsies 200 iedzīvotāji).

Projektu plānots īstenot visā Latvijas teritorijā 10 mēnešu garumā.

 

Vadlīnijas par emocionālas inteliģences un cilvēcības izkopšanu, caur rūpēm par dzīvniekiem

Ulubeles vadlīnijas dzīvnieku labsajūtai patversmē un Mājās

Projekta līgums Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/056

PILNVEIDOJIES PATS UN IEDVESMO SIRDS DARBIEM CITUS!

Projekta periods:  01.01.2018. - 31.10.2018.

Biedrības "Dzīvnieku pansija Ulubele" projekta vispārējais mērķis ir īstenot dažādas sabiedrības līdzdalības formas, gan  pašai īstenojot līdzdalību, gan mērķa grupu iesaistot līdzdalībā.

Projekta tiešais mērķis – turpināt popularizēt brīvprātīgo darbu, t.sk. piesaistot jaunus brīvprātīgos (īpaši jauniešus); sadarboties ar citu nozaru NVO, veicinot aktivitāšu dažādību, kurās iesaistīt mērķa grupu; veicināt ziedošanas kultūras attīstību; līdzdarboties valsts pārvaldē un pašvaldībās lēmumu pieņemšanas procesos, kas saistīti ar dzīvnieku aizsardzību.

Projekta aktivitātes, sagaidāmie rezultāti un mērķa grupas:

1) Biedrības darbības atbalsts (darbības nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma piesaistes aktivitātes, Biedrības mājas lapas pilnveidošana, Personības izaugsmes un komandas saliedēšanas treniņi darbiniekiem un pastāvīgiem brīvprātīgiem);

2) sabiedrības iesaiste līdzdalībā (ap 800-1000 jaunu brīvprātīgo piesaiste brīvprātīgā darba veikšanā; sadarbība ar sociālās atstumtības riska grupu intereses pārstāvošām 10 NVO, to klientu iesaiste brīvprātīgā darbā un sabiedriski derīgās aktivitātēs);

3) Biedrības līdzdalība valsts pārvaldē un pašvaldībās (līdzdalība tiesību aktu pilnveidē dzīvnieku aizsardzības un labturības nozarē; dalība Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvajā padomē; Vadlīnijas publiskā iepirkuma organizēšanai klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontroles jomā pašvaldībām).

Projekta periods ir 10 mēneši. Projekta teritorija ir visa Latvija, izņemot – brīvprātīgais darbs, talka dzīvnieku patversmē – kas tiks īstenotas dzīvnieku patversmes atrašanās vietā Stopiņu novadā, iesaistot interesentus no dažādiem Latvijas novadiem.

Vadlīnijas publiskā iepirkuma organizēšanai klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontroles jomā

Projekta numurs: 16-04-AL25-A019.2201-000005

CEĻŠ UZ ULUBELI

Projekta periods: 27.12.2016. - 26.12.2018.

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir piebraukšanas/piekļūšanas iespējas nodrošināšana - ceļa izveide apmēram 800 m garumā, savienojot autoceļu P4 ar dzīvnieku patversmi "Ozolaine" teritorijā, Līči, Stopiņu novadā.

Šis ceļš ir vitāli nepieciešams ērtai piekļuvei dzīvnieku patversmes vajadzībām. Biedrībai noslēgts nomas līgums par teritorijas 9,12 ha platībā izmantošanu dzīvnieku patversmes vajadzībām uz 50 gadiem (līdz 2065.gadam). Projekta mērķis veicinās MK 13.10.2015.g. noteikumu Nr.590 2.2.apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanu: palielinās vietas potenciālu un pievilcību, vienlaikus sekmējot sabiedrības iesaistīšanos teritorijas attīstībā, sabiedriskā labuma darbībā.

Sabiedrību interesē dzīvnieku patversmes darbība un iespējas līdzdarboties, iesaistīties. Ceļa kvalitāte būtiski uzlabos dzīvnieku patversmes pieejamību un sasniedzamību. Rīgas tuvums (tikai 16 km no Rīgas centra) ir priekšnoteikums rīdzinieku interesei par aktīvās atpūtas iespēju dzīvnieku patversmē (pastaigas ar patversmes suņiem pa mežu), bet ērtākā piekļūšana ir ar automašīnu. Tāpēc ceļa kvalitātei ir liela nozīme ne tikai dzīvnieku patversmes darbības nodrošināšanai, bet arī sabiedrības piekļuvei. Bez tam, tas uzskatāms par svarīgu sākuma posmu tālākās ilgtermiņa aktivitātes - Ulubeles Atbildības parka veidošanā.

Parks paredzēts kā apmeklētājiem un brīvprātīgajiem videi draudzīga vieta, kur iegūt brīvprātīgā palīga prasmes, aktīvi darbotos kopā ar kolēģiem, draugiem vai ģimeni. Parku iecerēts veidot stādot kokus, izveidojot takas, iekārtojot sporta un atpūtas laukumus. Kvalitatīva ceļa izbūvei ērtai piekļūšanai un turpmāko aktivitāšu un attīstības nodrošināšanai ir izšķiroša nozīme.

Projekta numurs: 17-04-AL25-A019.2201-000004

Atbildības parks ULUBELE

Projekta periods:  03.11.2017.- 09.10.2018.

Projekta mērķis: Projekta virsmērķis ir radīt priekšnosacījumus sabiedrības iesaistīšanai aktīvā atpūtā un sabiedriskā labuma darbībā, izveidojot Atbildības parku Stopiņu novadā, Līči, "Ozolaine" teritorijā, vienlaikus veicinot vietējā dabas, sociālā un cilvēku kapitāla ilgtspējīgu izmantošanu; dažādojot sabiedriskās aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem; attīstot vietas potenciālu un pievilcību jaunu integrētu tūrisma, aktīvās atpūtas un sabiedriskā labuma darbības pakalpojumu radīšanai.

52% aptaujāto dzīvnieku patversmes apmeklētāju atzinuši, ka izmantotu citas atpūtas iespējas teritorijā gan apvienojot ar brīvprātīgo darbu patversmē, gan vienkārši atpūtai, no piedāvātajiem veidiem lielākais atbalsts ir labiekārtotām piknika vietām un velomaršrutam, atzinīgi novērtēta arī orientēšanās maršruta ideja meža takās  Minētajā teritorijā biedrībai ilgtermiņa nomā ir 9,12 ha zemes (meža).

Virsmērķa sasniegšanai projekta ietvaros plānotais mērķis ir atbildības parka izveide, t.i., teritorijas labiekārtošana iedzīvotāju aktīvās atpūtas vajadzībām: izstrādāta teritorijas karte, uzstādītas informatīvās zīmes, norādes; izstrādāts maršruts; izveidota atpūtas vieta dzīvnieku patversmes apmeklētājiem, brīvprātīgajiem palīgiem.

Ar projekta īstenošanu tiks sasniegts, ka dzīvnieku patversmes apmeklējums būs lietderīgāks un efektīvāks, tiks radīta pievilcīgāka vide apmeklētājiem un brīvprātīgiem palīgiem. Atbilstoši SVVA stratēģijas 1.1.1.punkta secinājumam, ka "teritorijā aizvien vēl var runāt par "mācību taku" un aktīvās atpūtas tūrisma potenciālu" (īpaši akcentējot aktīvo atpūtu dabā) projekta mērķis vērsts uz atbildīgas, informētas sabiedrības un aktīvas atpūtas potenciāla īstenošanu. Atbildības parka izveide un iekārtošana ir viens no posmiem tālākai izglītojošas programmas izstrādei un attīstībai.