Ulubele

Par biedrību

Biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele” ir dibināta 2005.gada 21.novembrī, apvienojoties domubiedriem, kam nav vienaldzīgs dzīvnieku liktenis.

Biedrības misija

Apzinoties katru īpatni kā vērtību, rūpēties par jebkura dzīvnieka labturību un aizsardzību, un īpaši nodrošināt tiesības un dot iespēju dzīvot dzīvniekiem, kuriem jebkādu iemeslu dēļ ilgstoši nav iespējams atrast īpašnieku.

Biedrības mērķi
  1. nodrošināt jebkuram dzīvniekam, kuram jebkādu iemeslu dēļ ilgstoši nevar atrast jaunu saimnieku, uzturēšanu to mūža garumā, izveidojot un uzturot dzīvnieku pansionātu;
  2. veicināt labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem, neatkarīgi no to sugas, vecuma un veselības stāvokļa;
  3. aktīvi līdzdarboties dzīvnieku labturību nosakošo normatīvo aktu izstrādes un pilnveidošanas procesos, paužot savu viedokli un sniedzot atzinumus valsts institūcijām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā;
  4. praktiski iesaistīties dzīvnieku labturības normu īstenošanā;
  5. apzinoties dzīvnieku kā nozīmīgu vides sastāvdaļu, veicināt visas vides sakārtošanu, veidojot labvēlīgus dzīves apstākļus gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem.  Biedrības aktivitātes;
  6. aizstāvēt mazaizsargātu iedzīvotāju grupu, t.i. iedzīvotāju ar invaliditāti, jauno vecāku, pensijas vecuma cilvēkus u.c. sociāli mazaizsargātu grupu tiesības un nodrošināt turpinātas iespējas integrēties un reintegrēties Latvijas sabiedrībā;
  7. attīstīt un sniegt palīdzību cilvēkiem ar invaliditāti un redzes invaliditāti, uzlabojot viņu integrāciju sabiedrībā un pamatvajadzību nodrošināšanu.
Biedrības statūti

Biedrības Dzīvnieku pansija Ulubele Statūti

Mērķu īstenošanai biedrība:

  1. sadarbojas ar nevalstiskām organizācijām kopīgu mērķu īstenošanā;
  2. piesaista ziedojumus un dāvinājumus, iegūst kustamu un nekustamu īpašumu, veic saimniecisko darbību savu mērķu īstenošanai;
  3. veic citas ar likumu atļautas darbības.
Biedrības valde:

Biedrības darbu vada un organizē valde (bez atlīdzības) 4 cilvēku sastāvā.

Biedrības Dzīvnieku pansija Ulubele valde

Gada pārskati:

Biedrības 2022.gada pārskats

Biedrības 2021.gada pārskats

Biedrības 2020.gada pārskats

Biedrības 2019.gada pārskats

Biedrības 2018.gada pārskats

Biedrības 2017.gada pārskats

Ilgstošas sadarbības rezultātā ar valsts pārvaldes iestādēm ir secināts, ka mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzība un labturība valstiskā līmenī ir grūti realizējama, tādēļ šīs jomas sakārtošana galvenokārt ir sabiedriskā sektora ziņā.

Ar Finanšu ministrijas 2005.gada 16.decembra lēmumu Nr.602 biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

Kopš 2007.gada rudens biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele” ir biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) biedrs. Alianse darbojas kā nevalstisko organizāciju (NVO) platforma ar mērķi stiprināt Latvijas pilsonisko sabiedrību un veidot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. Vairāk par šo biedrību var skatīt eLPA mājas lapā: www.nvo.lv.

Atbalstot valdības mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele” 2007.gada 16.augustā parakstīja Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu.

Kopš 2008.gada vasaras līdz 2013.gada vasarai biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele” darbojās Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes sastāvā.

sunitis_lido

Dzīvnieku patversme “Ulubele”

Dzīvnieku patversme Ulubele atrodas Stopiņu novada apdzīvotā vietā Līči “Ozolaine” teritorijā, 800 m no šosejas, mežā – saukta arī par Līču patversmi.

Patversmē tiek izmitināti Rīgas pilsētā, Stopiņu un Mārupes novados izķertie klaiņojošie un bez saimnieka palikušie suņi un kaķi. Dzīvniekus patversmē uzņemam arī pēc individuālas vienošanās, ja vien patversmē ir brīva vieta, lai dzīvnieku uzņemtu.

Patlaban Ulubelē ik dienu uzturas ap 500 dzīvnieki – 200 suņi un 300 kaķi.

Ulubele apmeklētājiem atvērta katru dienu (bez brīvdienām):

10:00 – 17:00 Suņu saimniekiem un adoptētājiem, ziedojumu nodošanai;

11:00 – 15:00 Brīvprātīga palīdzība suņu staidzināšanā tikai ar brīvprātīgo apliecību.

Mūsu kontaktinformācija.

Pašvaldība apmaksā dzīvnieka uzturēšanu 14 dienas no viņa uzņemšanas brīža patversmē. Pēc šī laika dzīvnieki ir vai nu jāeitanazē, vai arī jāmeklē citas iespējas, kā tos uzturēt.

Biedrības „Dzīvnieku pansija Ulubele” mērķis ir dot iespēju dzīvot jebkuram dzīvniekam. Finansiālo iespēju robežās mēģināsim to arī nodrošināt!  Ja Jums ir vēlme un iespēja palīdzēt pilsētas klaiņojošo dzīvnieku dzīves apstākļu uzlabošanā, sniedziet savu atbalstu.

Par iespējām mums palīdzēt skatieties sadaļā: Atbalsts Ulubelei.

Ulubeles karte

karteUlubele_soc_tikli
zivtina_lido

Dzīvnieku patversmes “Ulubele” iekšējās kārtības noteikumi
Noteikumi jāievēro, lai uzturēšanās patversmē un pastaigas ar suņiem neapdraudētu dzīvnieku un cilvēku veselību un drošību!

1. Suni atļauts vest pastaigā personai, kura ir sasniegusi 14 gadu vecumu un parakstījusi Ulubeles brīvprātīgā darba līgumu, ar to apņemoties stingri ievērot iekšējās kārtības noteikumus.
2. Brīvprātīgais palīgs ievēro patversmes noteiktos pastaigu laikus (Katru dienu no plkst. 11.00 līdz plkst. 15.00) Ārpus norādītā laika pastaigās var doties tikai pastāvīgie brīvprātīgie, iepriekš par to vienojoties ar patversmes administratoru.
3. Pēc līguma parakstīšanas brīvprātīgais saņem brīvprātīgā palīga apliecību:
3.1. Apliecība ir Ulubeles īpašums un tās turētājs nedrīkst apliecību nodot citai personai;
3.2. Nozaudēšanas gadījumā, apliecības atjaunošanas maksa 5,00 EUR.
4. Ierodoties patversmē, brīvprātīgais palīgs katru reizi parakstās reģistrācijas žurnālā.
5. Suni pastaigai izvēlas, iedod un saņem tikai patversmes darbinieks.
6. Pastaigas laikā aizliegts pievienoties citiem suņiem – kopā atļauts staigāt tikai tiem suņiem, kurus patversmes darbinieks brīvprātīgajiem palīgiem iedod kopīgai pastaigai.
7. Patversmes darbinieks norāda vārtus, pa kuriem atļauts vest suni pastaigā. Iziet pastaigā un atgriezties no pastaigas drīkst tikai pa tiem pašiem vārtiem!
8. Pastaigas minimālais ilgums ir 30 minūtes (ja pastaigas laikā novēro, ko aizdomīgu saistībā ar suņa veselību, noteikti par to ziņo patversmes darbiniekam).
9. Patversmes teritorijā un pastaigas laikā ir kategoriski aizliegts dzīvniekus barot un ļaut tiem ēst no zemes. Tas apdraud suņa veselību un dzīvību!
10. Pastaigas laikā suni aizliegts atlaist vaļā no pavadas, skriet, dresēt, laist grāvī u.c. ūdenstilpnēs, laist klāt citiem suņiem un cilvēkiem.
11. Patversmes teritorijā, uz ceļa gar patversmes vārtiem un atrodoties tuvu citiem dzīvniekiem un cilvēkiem, suns jāved īsā pavadā.
12. Gar blakus esošajām dzīvojamām mājām ar suni staigāt aizliegts.
13. Patversmes teritorijā bērnus nav atļauts atstāt bez vecāku uzraudzības, un aizliegts nodot bērnam patstāvīgi pavadā staidzināt vai pieturēt suni, lai cik mazs vai mierīgs suns būtu!
14. Patversmes apmeklētāji ievēro norādes un zīmes, kas izvietotas patversmes teritorijā: “Dienesta teritorija – ieeja tikai kopā ar darbinieku”, “Rokas klāt nelikt!”, “Nebarot dzīvniekus!” – pretējā gadījumā tiek apdraudēta dzīvnieku veselība un drošība.
15. Patversmes teritorijā aizliegts skriet, trokšņot, braukt ar velosipēdu, smēķēt!
16. Patversmes apmeklētāji ievēro ugunsdrošības noteikumus – nemet mežā cigarešu izsmēķus; ievēro vides tīrību – nemet mežā papīrus u.c. atkritumus;
17. Aizliegts vest suni pastaigā, ja esi alkohola reibumā. Patversmes darbiniekam tādā gadījumā ir tiesības atteikt pastaigu.
18. Ja notikusi nelaime – suns norāvies vai netiec ar viņu galā, ja esi apmaldījies – nekavējoties no notikuma vietas zvani pa tālruņiem, kas norādīti brīvprātīgā apliecības otrā pusē, Tev atsteigsies palīgā!

Iegaumē un apzinies, ka, parakstot brīvprātīgā darba līgumu, apliecini ievērot visus noteikumus.

Neievērojot patversmes noteikumus, tu apdraudi sevi, citus un dzīvniekus, tāpēc nes materiālu atbildību par nodarīto kaitējumu! Noteikumu pārkāpumu gadījumā patversmes vadītājs var atņemt brīvprātīgā apliecību un anulēt brīvprātīgā darba līgumu.