Projekta ietvaros tiks veidots “Atbildības parks Ulubele”

Ulubele uzsākusi projektu “Atbildības parks Ulubele”. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta “Atbildības parks Ulubele” mērķis ir rosināt sabiedrībā atbildību par savas dzīves un dabas vides attīstību un pilnveidošanu. Domājot par aktīvās atpūtas tūrisma potenciālu (piesaistot gan rīdziniekus, gan apkārtējo novadu iedzīvotājus), kā arī vietējo iedzīvotāju aktīvo atpūtu dabā, Ulubele piedāvā inovatīvu pasākumu kopumu – gan individuāli, gan ģimenēm ar bērniem, gan draugu kopām un darba kolektīviem –  apvienojot aktīvo atpūtu dabā ar izglītojošu un sabiedriski lietderīgu aktivitāti: cilvēcības stundas, atbildīga cilvēka ABC, ievadapmācība brīvprātīgam darbam, palīdzība dzīvnieku patversmē (teritorijas sakopšana, labiekārtošana, patversmes dzīvnieku aprūpe u.c.).

Iesaistoties biedrības aktivitātēs jebkura vecuma indivīds kļūst informētāks un izglītotāks par labdarības, dzīvnieku aizsardzības, sabiedriskās kārtības jautājumiem, atbildīgāk attiecas gan pret dzīvniekiem, gan pret vidi kopumā.

Projekta idejas oriģinalitāte balstās uz divām nozīmīgām darbības jomām: aktīvs dzīvesveids un līdzdalība sabiedriskā labuma darbībā. Dzīvnieku patversmes teritorijā ir 9 ha meža teritorija – attīstot aktīvās atpūtas iespēju tiks veicināta meža resursu ilgtspējīga izmantošana un saglabāšana. Ar Atbildības parka izveidi tiks dažādotas sabiedriskās aktivitātes un pakalpojumi, pilnveidotas brīvā laika pavadīšanas un sporta iespējas, piemēram, velomaršruts, orientēšanās maršruts u.c.

Projekta rezultātā tiks veicināta videi draudzīga aktīvā atpūta Stopiņu novadā, Līčos, izglītota sabiedrība par atbildīgu attieksmi pret dzīvniekiem un vidi kopumā, kā arī labiekārtota publiski pieejama teritorija.

“Atbildības parks Ulubele” apvienos atpūtu, sportu un brīvprātīgo darbu, kurā varēs iesaistīties ikviens rīdzinieks, apkārtējo novadu iedzīvotāji un arī cilvēki no citiem – tuvākiem vai tālākiem Latvijas novadiem.

Projekta ietvaros patversmes teritorijā tiks ierīkota brīvprātīgo instruktāžu / pasākumu telts un velosipēdu novietne apmeklētājiem, ugunskura vieta, tiks izveidota un izvietota animēta Ulubeles teritorijas karte, kā arī citas informatīvas norādes, kas palīdz orientēties patversmes teritorijā, tiks iegādāta daudzfunkcionālu ārā tualete, garderobes skapīši, multifunkcionāls traktors teritorijas ērtākai kopšanai, kā arī galdi un krēsli apmeklētāju ērtībām.