Projekta apraksts (DAP)

Darbības programmas mērķis ir panākt tādu pilsoniskās sabiedrības attīstības pakāpi, lai iedzīvotājiem nebūtu šķēršļu sadarboties un līdzdarboties dzīvnieku aizsardzības jautājumu risināšanā, turpinot attīstīt sabiedrisko dzīvnieku policijas kustību, kas uzsākta projekta „Dzīvnieku aizsardzības organizāciju kapacitātes stiprināšana dzīvnieku aizsardzības jomā” ietvaros. Darbības programmas īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija.
Galvenie pasākumi ir sniegt informatīvu platformu dzīvnieku aizsardzības pamatjautājumos un problēmsituāciju, kurās iesaistīti dzīvnieki, risinājumos, kā arī sabiedrības līdzdalības veidos un formās lēmumu pieņemšanā un pasākumos, kas skar dzīvnieku aizsardzību.
Plānotie rezultāti ir panākt atbildīgas un informētas sabiedriskās domas veidošanos dzīvnieku aizsardzības jomā un attieksmē pret dzīvniekiem, kā arī palielināt patstāvīgo brīvprātīgo palīgu skaitu, attīstīt sabiedrisko dzīvnieku policijas kustību, veicināt portāla http://www.dzivniekupolicija.lv lietošanu ne tikai nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju vidū, bet arī pašvaldību un atbildīgo iestāžu praktiskajā darbībā dzīvnieku aizsardzības interesēs.

The action programme is aimed at achieving a growth level of civil society that ensures that people are not obstructed from cooperating and collaborating in solving animal protection issues by continuing to develop the public animal police movement launched within the framework of the project Strengthening Capacity of Animal Protection Organizations in the Area of Animal Protection. The action programme is implemented all across Latvia.
They key measures include providing an informative platform for the main animal protection issues and solutions of animal related problem situations as well as modes and forms of public cooperation in decision-making and measures related to animal protection.
The expected results include shaping of a responsible and informed public opinion in the area of animal protection and attitude to animals as well as increasing the number of independent volunteers, developing public animal police movement, encouraging use of the website http://www.dzivniekupolicija.lv not only by non-governmental organizations and population but also for the purpose of practical activities of municipalities and responsible authorities for the sake of animal protection.

2015.g. darba plānā paredzēts īstenot aktivitātes, lai veicinātu dzīvnieku aizsardzības organizāciju aktīvāku un efektīvāku iesaistīšanos rīcībpolitikas veidošanā, iesaistītu sabiedrību dzīvnieku aizsardzības jautājumu risināšanā.
Galvenās aktivitātes 2015.g. sabiedrības izglītošanā plānots veikt ar informatīvām stundām izglītības iestādēs, informatīvu materiālu izstrādi un izplatīšanu publiskos pasākumos, kā arī portāla www.dzivniekupolicija.lv uzturēšanu, informācijas aktualizēšanu tajā. Dzīvnieku aizsardzības organizāciju salidojums 2015.gada septembrī paredzēts kā sadarbības veicināšanas pasākums, organizācijas tiks aicinātas iesaistīties līdzdarbības valsts pārvaldē procesos, informētas par aktualitātēm dzīvnieku aizsardzības un labturības tiesību aktu u.c. projektu izstrādē.
Darba plāna aktivitāšu īstenošana attiecināma uz visu Latviju, īpašu uzmanību veltot reģionālajām dzīvnieku aizsardzības organizācijām, to iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā dzīvnieku aizsardzības jomā.

According to the aim of the operational programme, there are activities in the work plan of 2015 that will be implemented to promote more active and effective involvement of animal protection NGOs in the drafting of policies as well as to involve the society in dealing with the issues of animal protection.
It is planned that the main activities in 2015 for informing the society will be informative lectures in educational institutions, development of informative materials and distribution of these materials in public events, as well as maintenance and updates of the website www.dzivniekupolicija.lv. Gathering of animal protection organisations in September 2015 is planned as an event for promotion of cooperation.
Activities of the work plan will be carried out throughout Latvia, while paying special attention to regional animal protection organisations and possibilities for them to take part in the decision making process in the field of animal protection.

foto

Par projektu (DAP)

Darbības atbalsta programmas ietvaros paredzēts:
1) turpināt līdzdalību tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē jautājumos, kas skar dzīvnieku aizsardzību un labturību;
2) veikt sabiedrību izglītojošus un informatīvus pasākumus par aktuāliem un nozīmīgiem dzīvnieku aizsardzības jautājumiem;
3) popularizēt portālu http://www.dzivniekupolicija.lv, veicinot tā aizvien aktīvāku lietošanu gan no sabiedrības un nevalstisko dzīvnieku aizsardzības organizāciju puses, gan no pašvaldību iestāžu un valsts institūciju puses;
4) veikt darbības Latvijas dzīvnieku aizsardzības organizāciju ciešākai sadarbībai, savstarpējai informētīvai, kopīgu mērķu sasniegšanai.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

Informatīvās stundas izglītības iestādēs

foto

Pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu apmeklējums ar informatīvu stundu par dzīvnieku aizsardzību un dzīvnieku patversmju darbību. Nodarbība notiek kopā ar dzīvniekiem un/vai lielajām lellēm – atbilstoši auditorijas vecumam tiek stāstīts par dzīvnieku labturību un cilvēka atbildību, par to, kā rīkoties, ja atrasts noklīdis, savainots mājas vai savvaļas dzīvnieks, vecāko klašu audzēkņus aicinot kļūt par sabiedriskiem dzīvnieku policijas inspektoriem.

Atzinumu gatavošana tiesību aktu u.c. dokumentu projektiem
Iebildumu un priekšlikumu sniegšana atzinumu formā pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijas (valsts vai pašvaldību iestādes) noteiktajā kārtībā un termiņos

Dalība izstādēs, gadatirgos, pilsētu pasākumos u.c.

foto

Dalība ar Biedrības stendu un informatīviem materiāliem dažāda veida publiskos pasākumos (izstādēs, gadatirgos, pilsētu svētkos u.c.) popularizējot dzīvnieku patversmes un to vajadzības, kā arī informējot par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem, par brīvprātīgā darba iespējām u.c.

Informatīvās kampaņas
Ik gadus noteiktās sezonās ir notikumi, kas atkārtojas un kuru novēršanai nepieciešamas plašas informatīvas kampaņas, lai mazinātu kaitīgās sekas, kas tiek nodarītas dzīvniekiem aiz nezināšanas vai paviršības. Informatīvo kampaņu viena no mērķgrupām ir atbildīgā sabiedrības daļa, kas ar attiecīgu informāciju spēs veikt tā saucamo sabiedrisko kontroli, informēt dzīvnieku aizsardzības biedrības vai atbildīgās iestādes par pārkāpumiem u.tml.