Par projektu (DAP)

Darbības atbalsta programmas ietvaros paredzēts:
1) turpināt līdzdalību tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē jautājumos, kas skar dzīvnieku aizsardzību un labturību;
2) veikt sabiedrību izglītojošus un informatīvus pasākumus par aktuāliem un nozīmīgiem dzīvnieku aizsardzības jautājumiem;
3) popularizēt portālu http://www.dzivniekupolicija.lv, veicinot tā aizvien aktīvāku lietošanu gan no sabiedrības un nevalstisko dzīvnieku aizsardzības organizāciju puses, gan no pašvaldību iestāžu un valsts institūciju puses;
4) veikt darbības Latvijas dzīvnieku aizsardzības organizāciju ciešākai sadarbībai, savstarpējai informētīvai, kopīgu mērķu sasniegšanai.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

Informatīvās stundas izglītības iestādēs

foto

Pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu apmeklējums ar informatīvu stundu par dzīvnieku aizsardzību un dzīvnieku patversmju darbību. Nodarbība notiek kopā ar dzīvniekiem un/vai lielajām lellēm – atbilstoši auditorijas vecumam tiek stāstīts par dzīvnieku labturību un cilvēka atbildību, par to, kā rīkoties, ja atrasts noklīdis, savainots mājas vai savvaļas dzīvnieks, vecāko klašu audzēkņus aicinot kļūt par sabiedriskiem dzīvnieku policijas inspektoriem.

Atzinumu gatavošana tiesību aktu u.c. dokumentu projektiem
Iebildumu un priekšlikumu sniegšana atzinumu formā pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijas (valsts vai pašvaldību iestādes) noteiktajā kārtībā un termiņos

Dalība izstādēs, gadatirgos, pilsētu pasākumos u.c.

foto

Dalība ar Biedrības stendu un informatīviem materiāliem dažāda veida publiskos pasākumos (izstādēs, gadatirgos, pilsētu svētkos u.c.) popularizējot dzīvnieku patversmes un to vajadzības, kā arī informējot par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem, par brīvprātīgā darba iespējām u.c.

Informatīvās kampaņas
Ik gadus noteiktās sezonās ir notikumi, kas atkārtojas un kuru novēršanai nepieciešamas plašas informatīvas kampaņas, lai mazinātu kaitīgās sekas, kas tiek nodarītas dzīvniekiem aiz nezināšanas vai paviršības. Informatīvo kampaņu viena no mērķgrupām ir atbildīgā sabiedrības daļa, kas ar attiecīgu informāciju spēs veikt tā saucamo sabiedrisko kontroli, informēt dzīvnieku aizsardzības biedrības vai atbildīgās iestādes par pārkāpumiem u.tml.