Fokusgrupas vadlīnijas 1.5.2.2.2.aktivitātei

Biedrības “Dzīvnieku pansija Ulubele” pārstāvis piedalījās Safege Baltija organizētajā fokusgrupas diskusijā.
Fokusgrupas mērķis: noskaidrot alternatīvo pakalpojumu sniedzēju un valsts/pašvaldības viedokli par sniegto pakalpojumu lietderīgumu un iespējamajiem virzieniem to kvalitātes uzlabošanai.
Jautājumu kopas:
1. Valsts un pašvaldību sadarbība ar NVO pakalpojumu sniegšanas jomā
– Kādas ir sadarbības pozitīvās un negatīvās iezīmes?
– Kā puses atrada viena otru? Kurai bija iniciatīva savstarpēji sadarboties?
– Vai pakalpojumi ir nepieciešami/pieprasīti kontekstā ar valsts/pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem?
2. Informācija par pētījuma ietvaros projekta dalīniekiem izsūtītās anketas rezultātiem, dalībnieku viedokļi par tiem
3. Diskusija par to, vai NVO un valsts/pašvaldību sadarība rada sinerģiju.