“Nākotnes Atbalsta fonds” uzsāk sadarbību ar dzīvnieku patversmi “Ulubele”

“Nākotnes Atbalsta fonds” uzsāk sadarbību ar lielāko Latvijas dzīvnieku patversmi “Ulubele”, kas jau vairāk kā 15 gadu garumā rūpējās par dzīvnieku aizsardzību un labturību.

“Nākotnes Atbalsta fonds” (iepriekšējais nosaukums “Rietumu Bankas labdarības fonds”), atbalstot sabiedriskā labuma mērķu sasniegšanu, pēdējos gados arvien vairāk iesaistās pasākumos, kas vērsti uz vides aizsardzību un pozitīvu cilvēka attiecību ar vidi veidošanu. Iepriekšējos gados fonds kopā ar  Latvijas Ornitoloģijas biedrību ir realizējis vairākus projektus ar mērķi saglabāt reto putnu – melno stārķu, populāciju.

Turpinot darbu šajā virzienā, 2021. gadā ar fonda atbalstu patversmē “Ulubele” tiks nodrošināta dzīvnieku voljēru uzturēšana un remonts, medikamentu iegāde, ka arī veterināro pakalpojumu izmaksas.

“Mēs esam no sirds priecīgi par to, ka mums izdodas izglābt, izārstēt un atdot laimīgai dzīvei Ulubeles aprūpē nonākušos dzīvniekus, kuri visbiežāk ir cilvēku vienaldzības, bezatbildības vai cietsirdības upuri. Vēl vairāk priecājamies tad, kad izglābtajiem dzīvniekiem spējam atrast jaunas mājas un mīlošu ģimeni. Jāatzīst, ka Covid pandēmijas gadā mājup devies rekordliels dzīvnieku skaits. Mēs rūpīgi izvērtējam katru adopciju, jo esam atbildīgi par savu iemītnieku labklājību.Taču šis gads pierādījis, ka cilvēki vairāk nekā jebkad novērtē to pozitīvo auru, ko ģimenē un mājā ienes mīļdzīvnieks, kurš kļūst par pilnvērtīgu ģimenes locekli. Protams, turpināt šādu darbu nemaz nav iespējams bez domubiedriem, kuri sniedz atbalstu un palīdzību, tas ir nenovērtējami!”, stāsta dzīvnieku patversmes “Ulubele” vadītāja Ilze Džonsone.

Savukārt “Nākotnes Atbalsta fonda” valdes priekšsēdētāja Inga Šīna uzsver: “Rūpes par apkārtējo vidi, tajā skaitā dzīvniekiem, kuri bez cilvēku iesaistes ir apdraudēti vai pat nespēj izdzīvot, ir ļoti būtiska aktivitāte visas mūsu sabiedrības labā. Mēs rūpīgi iepazināmies ar patversmes “Ulubele” darbu un redzam, ka tur strādā patiešām nevienaldzīgi cilvēki, kuri no sirds rūpējās par grūtībās nonākušajiem dzīvniekiem un palīdz tiem atrast jaunas mājas. Ceru, ka mūsu atbalsts palīdzēs šo cēlo mērķus īstenošanā un patversmes darba paplašināšanā”. 

Dzīvnieku patversme “Ulubele” tika dibināta 2005. gadā, apvienojoties domubiedriem, kuriem nav vienaldzīgs dzīvnieku liktenis. Šobrīd patversme ik dienu rūpējas par aptuveni 500 iemītniekiem – suņiem, kaķiem un citiem dzīvniekiem – trušiem, šinšilām, kazām, auniņu, žurciņām.

Ulubeles princips kopš dibināšanas brīža ir “nokill”, kas nozīmē, ka ikvienam iemītniekam te tiek dota iespēja uzturēties, līdz tas sagaida savu cilvēku. Eitanāzija pieļaujamas vien izņēmuma gadījumā, ja dzīvnieks ir neārstējami slims un atvieglotu tā ciešanas.

“Ulubele” kā “noklill” patversmes darbību galvenokārt nodrošina juridisko un fizisko personu ziedojumi, kā arī sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām. Patversme regulāri piedalās nacionāla un lokāla mēroga programmās un likumdošanas iniciatīvās, kas ir saistītas ar dzīvnieku aizsardzību un labturību, savukārt 10 000 patversmes brīvprātīgie aktīvi iesaistās Ulubeles ikdienas darbā un dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, popularizējot patversmē nonākušo dzīvnieku adopciju, brīvprātīgā darba kustību un empātisku attieksmi pret nelaimē nonākušajiem dzīvniekiem.

“Nākotnes Atbalsta fonds” (iepriekšējais nosaukums “Rietumu Bankas labdarības fonds”) dibināts 2007. gadā ar mērķi veicināt filantropiju un mecenātismu Latvijā, atbalstot sociāli atbildīgu rīcību un sabiedriska labuma mērķu sasniegšanu. Ar fonda palīdzību tika atbalstīti vairāki simti projektu tādās jomās kā veselības aprūpe, tajā skaitā bērnu medicīna, palīdzība sociāli vismazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, kultūra, izglītība, veselīga un aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšana u.c.

RUS

Nākotnes Atbalsta fonds начинает сотрудничество с крупнейшим в Латвии приютом для животных Ulubele, который уже более 15 лет заботится о защите и комфортных условиях содержания бездомных животных.

Nākotnes Atbalsta fonds (прежнее название – Rietumu Bankas labdarības fonds), работая для достижения целей общественного блага, в последние годы все чаще поддерживает актуальные проекты в сфере охраны окружающей среды и гармоничного взаимодействия с ней человека. Так, в предыдущие годы фонд совместно с Латвийским обществом орнитологов реализовал ряд проектов с целью сохранения популяции редких красивых птиц – черных аистов.

Продолжая работать в этом направлении, в этом году фонд принял решение оказать поддержку приюту Ulubele и предоставить средства, необходимые для содержания и ремонта вольеров для животных, приобретения медикаментов, оплаты ветеринарных расходов.

«Мы искренне рады тому, что нам удается спасти, вылечить и вернуть к полноценной жизни животных, находящихся на попечении Ulubele, которые чаще всего являются жертвами человеческого равнодушия, безответственности и жестокости. Мы также искренне счастливы, когда находим для спасенных животных новый дом и любящую семью. При этом, поскольку мы ощущаем ответственность за благополучие своих подопечных, каждая заявка на адаптацию внимательно рассматривается. Интересно, что в нынешнем году, в период пандемии, число случаев адаптации наших питомцев было рекордно высоким. Это свидетельствует о том, что люди сейчас еще больше, чем прежде, ценят ту положительную ауру, которую создает и доме питомец, когда он становится полноценным членом семьи. Несомненно, продолжать эту важную работу было бы невозможно без единомышленников, которые оказывают бесценную помощь и поддержку!», – рассказывает руководитель приюта для животных Ulubele Илзе Джонсоне.

В свою очередь председатель Правления Nākotnes Atbalsta fonds Инга Шина подчеркивает: «Забота об окружающей среде, в том числе о животных, которые без человеческого участия могут погибнуть, – это действительно важная деятельность на благо всего нашего общества. Мы внимательно ознакомились с работой приюта Ulubele и убедились в том, что там работают поистине неравнодушные люди, которые искренне заботятся о животных, попавших в трудную ситуацию, и помогают им найти новый дом. Я надеюсь, что наша поддержка поможет достижению этих благородных целей и позволит расширить работу приюта». 

Приют для животных Ulubele основан в 2005 году группой единомышленников, неравнодушных к судьбе животных. Сегодня приют ежедневно заботится приблизительно о 500 обитателях – собаках, кошках и других животных: кроликах, шиншиллах, козах, овцах, крысах.

С момента учреждения Ulubele придерживается принципа nokill – т.е. каждому обитателю предоставляется возможность жить здесь, пока он не встретит своего нового хозяина. Эвтаназия допустима только в исключительных случаях, когда животное является неизлечимо больным, и таким образом облегчаются его страдания.

Деятельность Ulubele в качестве приюта noklill в основном осуществляется на пожертвования юридических и физических лиц, а также в сотрудничестве с негосударственными организациями. Приют регулярно участвует в национальных и локальных программах и законодательных инициативах, связанных с защитой и надлежащим содержанием животных. В свою очередь 10 000 волонтеров приюта активно участвуют в повседневной работе Ulubele и различных общественных мероприятиях, популяризуя прием в семью попавших в приют животных, волонтерское движение и заботу о животных, попавших в беду.

Nākotnes Atbalsta fonds (прежнее название – Rietumu Bankas labdarības fonds) создан в 2007 году с целью развития благотворительности и меценатства в Латвии, поддержки социально значимых проектов и достижения целей общественного блага. При содействии фонда за прошедшие годы реализованы сотни проектов в таких сферах как здравоохранение, в том числе детская медицина, поддержка наименее защищенных групп населения, культура, образование, расширение возможностей здорового и активного досуга и т.д.

ENG

“Nākotnes Atbalsta fonds” (Future Supporting Fund) is starting cooperation with the largest Latvian animal shelter, Ulubele, which has been taking care of animal protection and welfare for more than 15 years.

In recent years, “Nākotnes Atbalsta fonds” (formerly “Rietumu Bank’s Charity Fund”) has been increasingly involved in measures aimed at protecting the environment and building a positive human relationship with the environment, supporting the achievement of public benefit goals. In previous years, the Fund, together with the Latvian Ornithological Society, has implemented several projects with the aim of preserving the population of rare birds – black storks.

Continuing the work in this direction, in 2021, the maintenance and repair of animal aviaries, acquisition of medicines, as well as the costs of veterinary services will be provided at the Ulubele shelter with the support of the Fund.

“We are glad from the bottom of our hearts that we are able to save, cure and return to a happy life those animals that have come into the care of Ulubele, who are mostly the victims of human indifference, irresponsibility or cruelty. We are even happier when we succeed in finding new homes and loving families for the rescued animals. Notably, a record number of animals got their home during the Covid pandemic year. We thoroughly evaluate each adoption as we are responsible for the well-being of our residents. However, this year has shown that people more than ever appreciate the positive aura that a pet brings to the family and the house, becoming a full member of the family. Certainly, it is not possible to continue such work without like-minded people who provide support and help – it is invaluable!” says Ilze Dzhonsone, head of the animal shelter “Ulubele”.

Whereas, Inga Shina, Chairperson of the Board of “Nākotnes Atbalsta fonds”, emphasizes: “Caring for the environment, including animals that are endangered or even unable to survive without human intervention, is a vital activity for the benefit of our society as a whole. We have familiarised ourselves with the work of the Ulubele shelter and see that there are really caring and non-indifferent people working there who take care of the animals in difficulty with all their heart and help them to find new homes. I hope that our support will help to achieve these noble goals and expand the work of the shelter.” 

The Ulubele animal shelter was founded in 2005, having united like-minded people who care about the fate of animals. At present, the shelter takes care of about 500 inhabitants every day – dogs, cats and other animals – rabbits, chinchillas, goats, rams and rats.

The principle of Ulubele since its very foundation has been “no kill”, which means that every inhabitant is given the opportunity to stay there for as long as it takes to get a new home. Euthanasia should only be allowed in exceptional cases when the animal is incurably ill and to ease its suffering.

The operation of Ulubele as a “no kill” shelter is mostly ensured through donations from legal and natural persons, as well as cooperation with non-governmental organisations. The shelter regularly participates in national and local programmes and legislative initiatives related to animal protection and welfare, while 10 000 volunteers of the shelter are actively involved in its daily work and various public activities, promoting the adoption of shelter animals, the volunteer movement and the empathic treatment of animals in difficulty.

“Nākotnes Atbalsta fonds” (formerly “Rietumu Bank’s Charity Fund”) was established in 2007 with the aim of promoting philanthropy and patronage in Latvia by supporting socially responsible action and the achievement of public benefit goals. The Fund has supported several hundred projects in areas such as health care, including paediatric medicine, assistance to the most vulnerable social groups, culture, education, expanding healthy and active leisure opportunities, etc.